Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

II Rowerowe Potyczki Rodzinne

organizowane przez

Stowarzyszenie "Rowerowy Żarów"

już w najbliższą sobotę 01 października 2016 roku o godz. 13.30

zbiórka na placu zabaw Szkoły Podstawowej przy ulicy Ogrodowej


Oficjalny plakat imprezy (źródło : Facebook, fanpage Rowerowy Żarów)

Dlaczego warto wziąć udział w tej imprezie? Z wielu powodów... Poznasz tam wspaniałych ludzi, jednocześnie aktywnie spędzając czas. Poszerzysz wiedzę historyczną o mieście i gminie Żarów, przypomnisz sobie zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz przepisach o ruchu drogowym i zasad bezpiecznej jazdy na rowerze. A dlaczego to zrobisz? Bo do wygrania są bony towarowe do zrealizowania w sklepie rowerowym o wartości : 900zł I miejsce, 600zł II miejsce i 400 zł III miejsce... Organizatorzy, poszli znacznie dalej. Nie dość, że masz szansę wygrać te wspaniałe nagrody, to w dodatku masz na tacy podane zestawy pytań jakie mogą podczas Rodzinnych Potyczek paść. Wszystkie niezbędne zestawy pytań, oraz regulamin znajdziesz niżej...


Uczestnicy zeszłorocznych Rowerowych Potyczek Rodzinnych tuż przed startem


Mapka trasy przejazdu. Start Żarów - Łażany - Przyłęgów - Skarżyce - Pastuchów - Piotrowice Świdnickie - meta Żarów

 

 


REGULAMIN

UDZIAŁU W KONKURSIE

„ROWEROWE POTYCZKI RODZINNE”

 


 


I Cel konkursu:

1. Promowanie aktywnego spędzania czasu.

2. Rozwijanie rodzinnej turystyki rowerowej.

3. Popularyzacja podstawowej wiedzy na temat historii gminy Żarów .

4. Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.

5. Popularyzacja wiedzy o podstawowych zasadach udzielania I pomocy przedmedycznej.

6. Integracja społeczności lokalnej gminy Żarów.


II Organizatorzy:

STOWARZYSZENIE „ROWEROWY ŻARÓW”

ul. Armii Krajowej 54

58-130 Żarów

oraz

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W ŻAROWIE

ul. 1 Maja 2

58-130 Żarów

tel. 74-8580482


III Patronat:

Burmistrz Miasta Żarów

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu


IV Termin:

1 października 2016 r. od godz. 13.30. ul. Ogrodowa 1


V Plan imprezy:

1. Zbiórka uczestników na placu szkolnym przy ul. Ogrodowej 1 w Żarowie o godz. 13.30.

2. Jeden z członków rodziny pobiera kartę „ROWEROWYCH POTYCZEK RODZINNYCH”.

3. Cała zgłoszona rodzina wyrusza na sygnał organizatora w wyznaczoną trasę-załącznik nr 1 MAPA PRZEJAZDU UCZESTNIKÓW ROWEROWYCH POTYCZEK.

Uwaga.

Trasa przejazdu przebiega przez gminę Żarów na drogach zaliczanych do kategorii dróg: powiatowych oraz gminnych, a także dróg śródpolnych.

Nawierzchnia drogi: asfaltowa i gruntowa. Trasa przebiega drogami o niewielkich różnicach wzniesień.

Wszyscy uczestnicy mają wyznaczoną jednakową trasę przejazdu.

4. Na trasie uczestnicy (rodziny) zatrzymują się w oznakowanych stanowiskach rozrzuconych na trasie przejazdu:

I. Historia gminy Żarów,

II. Przepisy ruchu drogowego.

III. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uwaga.

Pytania konkursowe zostaną zamieszczone po 19 września 2016 r. na stronach internetowych Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie (www.spzarow.edupage.org) oraz na facebooku.

5. W wymienionych w pkt 4 przystankach rodzina losuje po 1 pytaniu. Z udzielonych odpowiedzi zostają wpisane na KARTĘ ROWEROWYCH POTYCZEK RODZINNYCH punkty.

6. Karta zostaje oddana po powrocie na metę-Żarów ul. Ogrodowa 1- w punkcie oznaczonym „META”.

7. Rodzina, która zbierze najwięcej punktów wygrywa konkurs i otrzymuje nagrodę.

8. Jeśli komisja stwierdzi jednakowe, najwyższe sumy punktów, rodziny losują i odpowiadają na dodatkowe pytania, aż do wyłonienia zwycięzcy.

9. Piknik kończy się wręczeniem nagrody dla zwycięzcy, dyplomów dla uczestników i wspólnym pieczeniem kiełbas przy ognisku.

10. Koniec imprezy przewiduje się o godz. 18.00.


VI Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

2. W konkursie biorą udział rodziny zamieszkałe w gminie Żarów (minimum 2 osoby).

3. W skład rodziny musi wchodzić co najmniej jedna osoba pełnoletnia- prawny opiekun, która zadeklaruje opiekę na niepełnoletnimi członkami swojej rodziny.

4. Organizatorzy ROWEROWYCH POTYCZEK RODZINNYCH nie dopuszczą do udziału w konkursie osób niepełnoletnich bez opieki prawnych opiekunów.

5. Każdy z uczestników konkursu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność prawnych opiekunów.

6. Uczestnicy konkursu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu przejazdu.

7. Uczestnicy konkursu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków odurzających.

8. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu i jego stosowania.


VII Obowiązki uczestników konkursu:

1. Przestrzeganie regulamin konkursu.

2. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez organizatorów konkursu.

3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.

4. Poruszanie się po trasie konkursu zgodnie z wyznaczoną trasą- zał. nr 1 MAPA PRZEJAZDU UCZESTNIKÓW ROWEROWYCH POTYCZEK RODZINNYCH.

5. Posiadanie sprawnego technicznie roweru.

6. Uczestniczenie w całym konkursie, od startu do ogłoszenia jego wyników.

1. Stosowanie się do zakazów:

1) spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

2) poruszania się po uprawach rolnych i terenach prywatnych,

3) posiadania i używania w trakcie trwania rajdu przejazdu butelek, naczyń, itp. oraz ostrych przedmiotów.

1. Nie zaśmiecanie trasy przejazdu i dbanie o środowisko naturalne.

 

VIII  Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.

2. Każdy uczestnik bierze udział w konkursie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na odpowiedzialność opiekunów prawnych.

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania konkursu.

5. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiada.

6. Organizatorzy nie biorą żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników konkursu, w którym brali udział.

7. Uczestnicy konkursu pobierając wypełniając i podpisując KARTĘ ROWEROWYCH POTYCZEK RODZINNYCH akceptują warunki niniejszego Regulaminu.

8. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.

9. Wszyscy uczestnicy startując w konkursie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.

10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów konkursu.

11. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez niepełnoletnich uczestników konkursu.

13. W imprezie,poza konkursem,mogą brać udział osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie pod opieką prawnych opiekunów.

14. Impreza w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać odwołana.

ORGANIZATORZY :)

 


PYTANIA KTÓRE PADNĄ PODCZAS ROWEROWYCH POTYCZEK RODZINNYCH 2016WIEDZA Z ZAKRESU HISTORII MIASTA I GMINY ŻARÓW.

  

Jak nazywały się Żarowskie Zakłady Chemiczne?

Jak nazywała się kopalnia kaolinu znajdująca się na terenie gminy?

W jakim obiekcie mieści się siedziba Teatru Bezdomnego?

Wymień przynajmniej trzy gminy, z którymi graniczy gmina Żarów.

W jakiej wsi na terenie gminy Żarów znajduje się zegar słoneczny?

W jakim kraju leży miasto partnerskie Żarowa Nymburk?

W którym miejscu Żarowa jest organizowana coroczna zabawa świętojańska?

Wymień nazwiska przynajmniej trzech osób piastujących urząd burmistrza Żarowa po roku 1989.

Do jakiego województwa należała gmina Żarów przed nowym podziałem administracyjnym w 1998 roku?

Jak brzmiała niemiecka nazwa Żarowa?

Kiedy nastąpiło oficjalne otwarcie żarowskiego basenu? Podaj dokładną datę.

a) 1 sierpnia 2016 r.

b) 20 sierpnia 2016 r.

c) 31 sierpnia 2016 r.

W jakie dni tygodnia czynne jest targowisko miejskie w Żarowie?

Jaki jest kod pocztowy Żarowa?

Jaką nazwę nosiło wcześniej Gminne Centrum Kultury i Sportu?

Do jakiego powiatu należy gmina Żarów?

Szczątki jakiego prehistorycznego zwierzęcia odnaleziono na terenie gminy Żarów?

Kto jest patronem Zespołu Szkół w Żarowie?

Jak nazywa się żarowski klub piłki nożnej?

Jaka instytucja w Żarowie jest organizatorem Narodowego Czytania?

W jakim stylu architektonicznym został zbudowany kościół w Żarowie?

Wymień dwie wsie, których mieszkańcy w 1996 r. wystąpili z wnioskiem

o przyłączenie do gminy Żarów?

W którym roku Zakłady Chemiczne Organika ogłosiły upadłość?

Jaki rodzaj kamienia wydobywany jest w kopalni w Siedlimowicach?

Wymień miejscowości na terenie gminy Żarów, w jakich znajdują się szkoły.

Jakie ważne wydarzenie miało miejsce 7 października 1954 roku?

W jakiej miejscowości na terenie gminy Żarów znajdują się ruiny klasztoru cystersów?

Jedna ze wsi na terenie gminy Żarów jest uważana na najstarszą osadę wiejską w Polsce. Mowa o:

a) Bożanowie

b) Bukowie

c) Wierzbnej

Zabytkowa studnia w Pożarzysku jest głęboka na:

a) 22,4 m

b) 28,4 m

c) 31,4 m

W którym roku węgierskie Ujfeherto zostało miastem partnerskim Żarowa?

a) 1999

b) 2004

c) 2007

W którym roku gmina Żarów otrzymała nagrodę dla najbardziej gospodarnej gminy Dolnośląski Klucz Sukcesu?

a) 1998

b) 2000

c) 2002

Ile lat minęło od wybudowania pierwszego na świecie żelaznego mostu do powstania mostu w Łażanach?

a) 10 lat

b) 15 lat

c) 20 lat

Jaką nazwę nosi rondo pomiędzy Żarowem a Łażanami?

Który jubileusz swojego funkcjonowania obchodzi w tym roku Gminne Centrum Kultury i Sportu?

Na jakiej ulicy znajduje się żarowskie gimnazjum?

Podaj liczbę mieszkańców Żarowa?

a) ok. 5 000 osób

b) ok. 7 000 osób

c) ok. 9 000 osób

Czyje imię nosi Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów?

W jakim miesiącu i roku odbyło się I Żarowskie Spotkanie Miłośników Motoryzacji?

Ile parafii znajduje się na terenie gminy Żarów?

W którym roku Biblioteka Publiczna przeniosła działalność do dzisiejszej siedziby?

Proszę wymienić przynajmniej trzy punkty biblioteczne Biblioteki Publicznej znajdujące się na terenie gminy Żarów.TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ 

1.Dokonując oceny wstępnej osoby poszkodowanej sprawdzisz kolejno:

A. stan świadomości, ogólne wrażenie, drożność dróg oddechowych, oddech

B. drożność dróg oddechowych, oddech, krążenie, stan świadomości

C. ogólne wrażenie, stan świadomości, drożność dróg oddechowych, oddech

D. ogólne wrażenie, stan świadomości, oddech krążenie

2. Chorego nieprzytomnego z zachowanym oddechem i krążeniem ułożysz w pozycji:

A. na wznak

B. przeciwwstrząsowej

C. czterokończynowej

D. bezpiecznej

3. Podczas jazdy rowerem 9 letni chłopiec przewrócił się i doznał złamania otwartego kości podudzia z obfitym krwawieniem. Jest przytomny, przerażony zaistniałą sytuacją z cierpiącym wyrazem twarzy. Co należy zrobić w pierwszej kolejności?

A. dokonać stabilizacji uszkodzonej kończyny poprzez unieruchomienie dwóch sąsiednich stawów

B. zatamować krwawienie

C. zapewnić komfort cieplny – przykrycie kurtką, kocem itp.

D. wezwać pomoc

4. Skaleczenia i mniejsze rany można przemyć:

A. jodyną

B. wodą utlenioną

C. wodą z kranu

D. nie można niczym myć

5. Jak długo powinna trwać ocena oddychania u osoby nieprzytomnej?

A. około 5sek

B. około 10sek

C. około 15sek

D. około 20sek

6. Zaznacz prawidłową odpowiedź. Podczas 1 cyklu resuscytacji u osoby dorosłej należy wykonać:

liczba uciśnięć klatki piersiowej liczba oddechów

A. 20 : 1

B. 20 : 2

C. 30 : 2

D. 30 : 5

7. Dla osób bez wykształcenia medycznego zalecany stosunek oddechów do uciśnięć klatki piersiowej u dziecka wynosi:

A. 2 : 15

B. 5 :15

C. 2 : 30

D. 1 : 3

8. Podczas przerwy 12 – letni chłopiec zakrztusił się kęsem jabłka. Jest przytomny, nie może mówić, ma trudności w oddychaniu. Jakie czynności należy u niego wykonać:

A. 5 uderzeń między łopatkami, naprzemiennie z 5 uciśnięciami nadbrzusza do

momentu usunięcia ciała obcego lub utraty przytomności

B. 5 uderzeń między łopatkami, do momentu usunięcia ciała obcego, lub utraty

przytomności

C. 5 uciśnięć nadbrzusza do momentu usunięcia ciała obcego lub utraty przytomności

D. zachęcać do kaszlu do momentu usunięcia ciała obcego lub utraty przytomności

9. Udzielając pomocy 4 letniemu dziecku, u którego przed chwilą doszło do oparzenia gorącą wodą kończyn dolnych należy w pierwszej kolejności:

A. posmarować oparzone miejsce maścią

B. zastosować na oparzone miejsce środek odkażający ( np. Panthenol, spirytus)

C. schłodzić miejsce oparzenia zimną wodą

D. założyć jałowy opatrunek

10. W zatłoczonym sklepiku szkolnym jedna z uczennic osunęła się nagle na ziemię,

prawdopodobnie zemdlała. Jakie będzie postępowanie w tym przypadku?

A. wezwanie pomocy

B. zapewnienie dostępu świeżego powietrza

C. zastosowanie pozycji czterokończynowej

D. prawidłowe b i c

11. Poszkodowany w czasie wypadku doznał wielu obrażeń. Które z podanych objawów, bądź obrażeń świadczą o zagrożeniu życia?

A. złamanie kończyny górnej

B. ból w okolicy lędźwiowej

C. blada, chłodna i spocona skóra

D. zwichnięcie barku z jego stłuczeniem

12. Chłopiec po upadku z drabiny z wysokości 3 m leży na ziemi i jęczy. Co należy zrobić w pierwszej kolejności:

A. odciągnąć go w bezpieczne miejsce

B. próbować postawić na nogi

C. podać środek p/bólowy w tabletce

D. nie ruszać do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego

13. Doraźne działanie w przypadku silnego krwawienia ze zranionej kończyny górnej

obejmuje:

A. zaciśnięcie paska powyżej krwawienia

B. uniesienie kończyny i bezpośrednie uciśnięcie miejsca krwawienia

C. opuszczenie kończyny poniżej poziomu serca

D. uniesienie kończyny i założenie opaski uciskowej

14. W przypadku obrażeń mięśni, kości i stawów możemy zmniejszyć obrzęk w następujący sposób:

A. bandażując opatrunkiem elastycznym

B. stosując ciepły kompres

C. stosując zimny okład

D. polewając wodą przez 10 minut

15. Kto ma prawo i obowiązek udzielania pierwszej pomocy w ramach posiadanych

kompetencji:

A. tylko osoby z odpowiednimi kwalifikacjami

B. personel medyczny, bo za popełnione błędy grozi odpowiedzialność karna

C. każdy członek społeczeństwa

D. przeszkoleni wolontariusze PCK

16. W przypadku krwawienia z nosa należy:

A. położyć poszkodowanego na plecach

B. pochylić głowę krwawiącego mocno do przodu, ucisnąć skrzydełka nosa,

C. położyć zimny kompres na czoło

D. odchylić głowę do tyłu i położyć zimny kompres na kark

17. Zaczerwienienie i świąd skóry, szybko narastające obrzęki, utrudnione oddychanie to objawy wstrząsu:

A. septycznego

B. kardiogennego

C. krwotocznego

D. anafilaktycznego

18. Nieprzytomną kobietę w widocznej ciąży z zachowanym oddechem układamy w pozycji bezpiecznej na:

A. na prawym boku

B. na lewym boku

C. na plecach z głową powyżej poziomu serca

D. na plecach z nogami ugiętymi w stawach kolanowych

19. Obserwując objawy takie jak: zaczerwienienie i silny ból skóry, pęcherze z płynem surowiczym, znaczny obrzęk tkanek - oparzenie zakwalifikujesz jako:

A. oparzenie stopnia I

B. oparzenie stopnia II

C. oparzenie stopnia III

D. oparzenie stopnia IV

20. Głównym mięśniem oddechowym jest:

A. przepona

B. m. piersiowy większy

C. m. prosty brzucha

D. m. międzyżebrowy

21. Chorego przytomnego, z podejrzeniem zawału mięśnia sercowego, należy w oczekiwaniu na pomoc i transport ułożyć:

A. w pozycji leżącej na plecach

B. w pozycji siedzącej

C. w pozycji wygodnej dla chorego

D. w pozycji na lewym boku

22. Kierowca samochodu osobowego po zderzeniu z drzewem pozostaje w pozycji siedzącej w aucie. Co może usprawiedliwiać szybkie wydobycie mężczyzny, zanim przybędą służby ratunkowe?

A. złamanie kości udowej i ramienia

B. nielogiczne odpowiedzi na pytania

C. konieczność podjęcia sztucznego oddychania

D. zgłoszenie przez poszkodowanego znacznego bólu pleców

23. Wskaż twierdzenie prawdziwe. W przypadku podtopienia:

A. wstępne leczenie zależy od tego czy woda była słodka czy słona

B. u ofiary tonięcia zatrzymanie oddechu zwykle poprzedza zatrzymanie krążenia

C. może dojść do wychłodzenia organizmu nawet w klimacie śródziemnomorskim

D. prawdziwe b i c

24. Jesteś świadkiem wypadku drogowego, podczas którego samochód osobowy uderzył w słup linii wysokiego napięcia. Kierowca siedzący wewnątrz pojazdu sprawia wrażenie nieprzytomnego, a zerwane druty iskrząc zwisają nad pojazdem:

A. postarasz się odsunąć druty drewnianym narzędziem i wydobyć poszkodowanego

B. wyłączysz stacyjkę samochodu, aby nie doszło do wybuchu paliwa

C. z bezpiecznej odległości wezwiesz straż pożarną i pogotowie energetyczne

D. założysz rękawice ochronne i ocenisz oddech i tętno ofiary

25. Która z wymienionych przyczyn jest najczęstszym powodem niedrożności dróg

oddechowych u osób dorosłych?

A. uraz krtani i tchawicy

B. ciało obce

C. zaleganie wydzieliny

D. utrata przytomności

26. Osoba porażona prądem o wysokim napięciu może doznać:

A. znacznych oparzeń

B. złamań kości

C. poważnych zaburzeń rytmu serca

D. wszystkich powyższych

27. Jedną z podstawowych części wyposażenia każdego turysty, narciarza, a także apteczki samochodowej powinno być:

A. zestaw szyn do unieruchamiania złamanych kończyn

B. folia termoizolacyjna

C. leki przeciwbólowe

D. środek odkażający

28. Bezpośrednio po stwierdzeniu u dziecka braku oddechu należy:

A. samemu zadzwonić po ambulans

B. ocenić krążenie

C. wezwać pomoc okrzykiem

D. wykonać 5 skutecznych wdechów

29. U nieprzytomnej ofiary wypadku drogowego drogi oddechowe udrażniamy przez:

A. odchylenie głowy

B. uniesienie żuchwy

C. podłożenie ręki pod kark

D. nie udrażniamy bo możemy zaszkodzić

30. Przy podejrzeniu złamania kończyny należy:

A. nastawić kości w osi kończyny

B. unieruchomić w zastanej pozycji

C. podać doustnie lek p/bólowy o silnym działaniu

D. obandażować kończynę w celu zmniejszenia obrzęku

31. Przy obfitym krwawieniu z rany należy:

A. unieść kończynę

B. zastosować opatrunek uciskowy

C. włożyć tampon w głąb rany

D. a i b są prawidłowe

32. W przypadku oparzenia nie należy:

A. chłodzić rany oparzeniowej

B. zakładać opatrunku

C. przebijać pęcherzy

D. zdejmować ubrania jeśli da się łatwo usunąć

33. Ocena oddychania u osoby nieprzytomnej wymaga:

A. badania słuchem, wzrokiem lub z pomocą lusterka

B. usunięcia wydzieliny z jamy ustnej

C. zastosowania rękoczynu czoło-żuchwa

D. zastosowania chwytu Rauteka

34. Jesteś świadkiem napadu drgawkowego u ucznia w szkole. Poza tobą są inni świadkowie. Co robisz?

A. starasz się ochronić głowę chłopca przed urazami

B. przeciwdziałasz drganiom ciała

C. szukasz sprzętu w celu zabezpieczenia przed przygryzieniem języka

D. układasz chłopca w pozycji bocznej i odchodzisz aby zatelefonować po pomoc

35. W jakich okolicznościach należy unikać bezpośredniej wentylacji usta-usta:

A. podejrzenie zatrucie cyjankami

B. podejrzenie zatrucie tlenkiem węgla

C. podejrzenie zatrucia środkami fosforoorganicznymi

D. wszystkie prawdziwe

36. 16-letnia uczennica została znaleziona na podłodze mieszkania w głębokiej śpiączce. Wokół niej leżą puste opakowania po lekach. Zostałeś wezwany przez matkę dziewczyny do

pomocy. Jak postąpisz, co zrobisz w pierwszej kolejności:

A. ocenisz ABC i pójdziesz po pomoc

B. wyślesz matkę do telefonu

C. podasz zatrutej węgiel aktywowany

D. sprowokujesz wymioty

37. W krajach rozwiniętych pierwszą przyczynę zgonu w populacji dorosłej stanowią:

A. następstwa urazów

B. udary mózgu

C. choroby układu krążenia

D. choroby nowotworowe

38. Specyfika resuscytacji kobiety ciężarnej polega na:

A. zmianie proporcji oddechów do uciśnięć mostka

B. ułożeniu kobiety na prawym boku

C. większym zagrożeniu aspiracją treści żołądkowej

D. przeszkodzie w podjęciu defibrylacji

39. Drgawki gorączkowe u dzieci są wynikiem:

A. zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

B. gwałtownego skoku temperatury

C. są związane z upośledzeniem umysłowym

D. mogą prowadzić do tzn. śmierci łóżeczkowej

40. U ofiary rażenia piorunem zalecanym postępowaniem ratunkowym jest:

A. priorytetowe wezwanie straży pożarnej

B. podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej

C. natychmiastowe ochłodzenie ciała

D. nie należy podejmować jakichkolwiek czynności przed przybyciem pogotowia

ratunkowego

41. Chusta trójkątna może być stosowana w celu:

A. unieruchomienia złamania przedramienia

B. jako temblak podtrzymujący zranioną kończynę

C. jako zaimprowizowany opatrunek

D. wszystkie prawdziwe

42. Pierwszy krok w postępowaniu z ofiarą zatrucia czadem to:

A. przeprowadzenie badania wstępnego

B. zebranie wywiadu

C. ocena ABC

D. usunięcie ofiary z toksycznej atmosfery

43. U nieprzytomnej osoby dorosłej znalezionej zimą na dworze, ocenę oddychania

prowadzimy przez:

A. dziesięć sekund

B. dwadzieścia sekund

C. pół minuty

D. jedną minutę

44. Podejrzewając zawał serca u osoby dorosłej należy podjąć wymienione niżej czynności, z wyjątkiem:

A. zmierzyć tętno i ciśnienie

B. ułożyć chorego w pozycji leżącej na wznak i unieść kończyny dolne

C. zapewnić dostęp świeżego powietrza

D. podać aspirynę jeżeli ratowany jest przytomny

45. W przypadku zakrztuszenia osoby dorosłej pierwszą pomoc rozpoczynamy od:

A. wygarnięcia ręką zawartości jamy ustnej

B. uniesienia rąk do góry

C. zabiegu Heimlicha

D. uderzeń w okolicę między łopatkową

46. Które z obrażeń ciała, u osoby kierującej pojazdem, są najbardziej charakterystyczne dla mechanizmu urazu typu „kolumny kierownicy”?

A. obrażenia twarzy i szyi

B. złamania mostka i żeber

C. zwichnięcie stawu biodrowego

D. złamanie kończyny dolnej

47. Największą utratę krwi krążącej należy podejrzewać w przypadku złamania:

A. kości twarzoczaszki

B. kości udowej

C. kości ramiennej

D. wieloodłamowego złamania miednicy

48. Jeżeli dotąd zdrowe niemowlę (6 miesięczne) zaczyna nagle oddychać z trudem, wydaje dziwne dźwięki, sinieje na twarzy - to podejrzewasz:

A. napad drgawek

B. zadławienie

C. odruch „wstrzymania oddechu”

D. zapalenie oskrzeli

49. Jesteś świadkiem wypadku drogowego z udziałem pieszego, który został potrącony przez samochód. Ofiara potrącenia leży na skraju jezdni i nie może wstać. Co powinieneś zrobić w tej sytuacji:

A. pomóc stanąć poszkodowanemu na nogi

B. przesunąć samodzielnie poszkodowanego na chodnik

C. nie ruszasz poszkodowanego ponieważ podejrzewasz uraz kręgosłupa

D. ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej aby się nie zachłysnął

50. Jeżeli poszkodowany leży dłuższy czas w pozycji bocznej bezpiecznej, należy odwrócić go na drugi bok po upływie:

A. 15 minut

B. 30 minut

C. 60 minut

D. w żadnym wypadku nie należy zmieniać ułożenia

51. Termin „podtopienie ” należy rozumieć jako:

A. przypadek przeżycia osoby, u której doszło do duszenia się w wyniku zanurzenia

w wodzie

B. gwałtowną reakcję organizmu w zetknięciu z lodowatą wodą

C. „nurkowy odruch ssaków” w zetknięciu z wodą

D. niespodziewane zachłyśnięcie podczas zanurzenia w wodzie

52. Która z poniższych osób znajduje się w bezpośrednim stanie zagrożenia życia?

A. osoba, która ma nudności i wymioty

B. osoba krzycząca z bólu

C. osoba zachłyśnięta

D. osoba z krwawiącą raną palca

53. Jeden cykl pracy serca to:

A. skurcz przedsionków, rozkurcz komór

B. skurcz przedsionków, skurcz komór

C. rozkurcz przedsionków, rozkurcz komór

D. naprzemienny skurcz i rozkurcz komór

54. Jakie jest prawidłowe postępowanie w przypadku podejrzenia udaru cieplnego:

A. intensywne schładzanie przez zanurzenie ciała w lodowatej kąpieli

B. intensywne schładzanie przez spryskiwanie ciała letnią wodą i owiewanie

chłodnym powietrzem

C. natychmiastowe podanie leków przeciwgorączkowych

D. prawidłowe a i c

55. Umiejętności pierwszej pomocy umożliwiają włączanie się laików do czynnego udziału w tzw.„łańcuchu przeżycia”. W którym ogniwie przypadkowy świadek znaczenia odgrywa

decydującą rolę?

A. w pierwszym i w drugim

B. w pierwszym i trzecim

C. w drugim i trzecim

D. w drugim i czwartym

56. W sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia/życia nadanie sygnału „ na ratunek” wymaga znajomości:

A. numerów ratunkowych pogotowia, policji i straży miejskiej

B. numerów ratunkowych pogotowia, straży pożarnej i policji

C. jednego uniwersalnego numeru ratunkowego w Centrum Zarządzania Kryzysowego

D. ogólnokrajowego numeru ratunkowego

57. Pośredni masaż serca:

A. należy przerwać zawsze po upływie 2 min na 5-10 sek aby sprawdzić tętno

B. powinien powodować wyczuwalną fale tętna na tętnicach promieniowych

C. u dorosłych powinien być prowadzony w proporcji 15 : 2

D. musi być rozpoczęty po stwierdzeniu braku przytomności i prawidłowego

oddechu

58. Wezwanie ZRM pogotowia ratunkowego wymaga od osoby dzwoniącej:

A. podania dokładnych danych personalnych osoby poszkodowanej

B. podania miejsca stałego pobytu poszkodowanego

C. podania własnych danych personalnych

D. uprzedniego sprawdzenia czy poszkodowany nie jest pod wpływem alkoholu

59. Która z ran jest najmniej zagrożona zakażeniem?

A. kłuta

B. szarpana

C. postrzałowa

D. cięta

60. Które objawy, wymienione poniżej są charakterystyczne dla oparzenia II stopnia:

A. ból i zaczerwienie skóry

B. osmalenie rzęs i brwi

C. pojawienie się pęcherzy z płynem surowiczym

D. zwęglenie tkanek

61. 7 – letnie dziecko doznało rany ciętej przedramienia, na skutek zranienia kawałkiem czystego szkła. Wskaż jakie postępowanie jest zalecane w ramach pierwszej pomocy:

A. powierzchnię wokół rany należy przemyć alkoholem

B. ranę należy przemyć woda utlenioną

C. ranę należy przemyć roztworem jodyny

D. wystarczy założyć czysty opatrunek na ranę

62. Podczas pobytu w górach jeden z uczestników wycieczki był pod działaniem bardzo niskiej temperatury i doznał odmrożenia palców stop. Jakie powinno być postępowanie doraźne:

A. należy jak najszybciej rozcierać i masować palce stóp

B. zanurzyć w bardzo gorącej wodzie na ok. 20 min

C. ogrzewać palce w wodzie o temperaturze nie wyższej niż ok. 42 st.

D. pozostawić stopy aby ogrzały się same w temperaturze pokojowej

63. Wskaż zdanie fałszywe. Postępowanie ratunkowe, które ma zapobiegać rozwinięciu wstrząsu u ofiar urazów obejmuje:

A. dostęp do świeżego powietrza

B. pobudzenie do zwiększonej produkcji ciepła

C. tamowanie krwawienia

D. okrycie folią termoizolacyjną

64. Użycie pasów bezpieczeństwa w nowoczesnych pojazdach samochodowych ma na celu zmniejszenie ryzyka zgonów:

A. o 25 %

B. o 50 %

C. o 70 %

D. prawie o 90%

65. Objętość krwi u dorosłego człowieka wynosi ok. 70 ml/kg c.c. Utrata jakiej objętości może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia:

A. < 5%

B. <10%

C. <15%

D. > 20%

66. Pierwsza pomoc w przypadku ciała obcego w oku polega na:

A. przepłukaniu oka kroplami do oczu

B. płukaniu czystą wodą, kierując strumień od nosa na zewnątrz oka

C. płukaniu wodą destylowaną, kierując strumień do środka oka

D. usunięciu ciała obcego, poprzez masowanie powieki

67. Wezwanie specjalistycznej pomocy medycznej jest konieczne w następujących

przypadkach:

A. bójka dwóch uczniów, z których jeden ma krwawienie z nosa

B. nagłe zasłabnięcie z utratą przytomności

C. bolesne miesiączkowanie

D. bóle brzucha o charakterze przewlekłym

68. Po upadku z roweru chłopiec na krótko stracił przytomność. Po jej odzyskaniu nie

pamięta wydarzeń bezpośrednio poprzedzających uraz. Jaka może być tego przyczyna:

A. cierpi na zaniki pamięci

B. fizjologiczna odpowiedź na stres

C. doznał urazu głowy i wstrząśnienia mózgu

D. ma złamanie podstawy czaszki

69. Groźne konsekwencje biegunki u małego dziecka to:

A. brak apetytu

B. bolesne skurcze żołądka

C. podrażnienie okolicy krocza

D. ciężkie odwodnienie i niedobór elektrolitów

70. Właściwa kolejność postępowania z osobą leżącą na ziemi to:

A. ocena bezpieczeństwa, wezwanie pomocy, ocena przytomności i oddechu

B. ocena przytomności, wezwanie pomocy, ocena oddechu

C. ocena bezpieczeństwa, ocena przytomności i oddechu, wezwanie pomocy

D. ocena bezpieczeństwa, ocena przytomności, wołanie pomocy, ocena oddechu

71. Zabiegi resuscytacyjne należy prowadzić do chwili:

A. przyjazdu specjalistycznych służb medycznych

B. gdy poszkodowany zacznie prawidłowo oddychać

C. gdy ulegniesz wyczerpaniu

D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

72. Wykonywanie sztucznych oddechów w trakcie zabiegów resuscytacyjnych ma na celu zapewnienie:

A. utlenowania krwi

B. zapewnienie wentylacji

C. zapewnienie prawidłowej akcji serca

D. przywrócenie drożności dróg oddechowych

73. Akt prawny zobowiązujący wszystkich obywateli do udzielania pierwszej pomocy to:

A. art. 162 Kodeksu Karnego.

B. ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006 r.

C. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r.

D. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

74. Jesteś świadkiem wypadku komunikacyjnego, kilka km poza miastem. Co robisz w pierwszej kolejności:

A. wyjmujesz telefon komórkowy i dzwonisz do pogotowia

B. sprawdzasz bezpieczeństwo własne i otoczenia

C. natychmiast przystępujesz do wyciągnięcia ofiar z samochodu

  1. sprawdzasz stan swojej apteczki samochodowejWIEDZA Z ZAKRESU ZASAD RUCHU DROGOWEGO

  

Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych jest:

A. zalecane, gdy włączona jest sygnalizacja świetlna.

B. dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym,

C. zabronione.

2. Pieszy może poruszać się po drodze dla rowerów:

A. zawsze,

B. tylko gdy nie ma chodnika lub pobocza,

C. gdy na chodniku jest bardzo duży ruch pieszych.

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego ?

A. 997,

B. 998,

C. 999.

4. Jaki jest numer alarmowy Policji ?

A. 997,

B. 998,

C. 999.

5. Jaki jest numer alarmowy straży pożarnej ?

A. 997,

B. 998,

C. 999.

6. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, rower musi być wyposażony w:

A. lusterko po lewej stronie,

B. sygnał dźwiękowy, np. trąbkę,

C. nóżkę do postawienia roweru.

7. W skład obowiązkowego wyposażenia roweru wchodzi:

A. komplet kluczy,

B. pompka,

C. dzwonek lub inny sygnał dźwiękowy.

8. Rower przeznaczony dla dwóch osób to:

A. duet,

B. dublet,

C. tandem

9. Rower musi być wyposażony w:

A. dwa niezależnie działające hamulce,

B. przynajmniej jeden sprawny hamulec,

C. hamulec tzw. ręczny.

10. Zgodnie z Kodeksem drogowym rowerem jest:

A. pojazd, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 10 km/h,

B. pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem,

C. każdy pojazd bez silnika,

11. Podczas jazdy rowerem zabrania się;

A. spożywania posiłków,

B. picia napojów,

C. zdejmowania nóg z pedałów.

12. Rowerzystom zabrania się:

A. jazdy po autostradzie,

B. jazdy w strefie zamieszkania,

C. jazdy po zmroku.

13. Do kierowania rowerem po drodze publicznej osobę w wieku 11 lat uprawnia:

A. tylko karta rowerowa,

B. pisemna zgoda rodziców,

C. zgoda wychowawcy podczas wycieczki klasowej, jeżeli połowa uczniów posiada karty rowerowe.

14. Karta rowerowa nie jest wymagana od osoby, która ukończyła lat:

A. 13,

B. 15,

C. 18.

15. Kartę rowerową wydaje:

A. policjant ruchu drogowego,

B. dyrektor szkoły,

C. wydział komunikacji na wniosek dyrektora szkoły.

16. Gdy przejeżdżamy rowerem obok stojącego samochodu, to;

A. wymijamy go,

B. omijamy go,

C. wyprzedzamy go.

17. Wyprzedzanie to:

A. przejeżdżanie rowerem obok pieszego idącego w tym samym kierunku,

B. przejeżdżanie rowerem obok innego roweru jadącego z przeciwka,

C. przejeżdżanie rowerem obok unieruchomionego samochodu.

18. Wymijanie to:

A. przejeżdżanie rowerem obok pieszego idącego w tym samym kierunku,

B. przejeżdżanie rowerem obok innego rowery jadącego z przeciwka,

C. przejeżdżanie rowerem obok unieruchomionego samochodu.

19. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku jazdy, to taką

postawę policjanta można przyrównać do światła:

A. zielonego,

B. żółtego,

C. czerwonego,

20. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi bokiem do naszego kierunku jazdy, to taką

postawę policjanta można przyrównać do światła:

A. zielonego,

B. żółtego,

C. czerwonego,

21. Ile maksymalnie rowerów jednośladowych może poruszać się w zorganizowanej kolumnie ?

A. 5,

B. 10,

C. 15.

22. Kierujący rowerem powinien w pierwszej kolejności jechać:

A. po drodze dla rowerów, po poboczu, po jezdni,

B. po drodze dla rowerów, po jezdni, po poboczu,

C. po drodze dla rowerów, po chodniku, po poboczu.

23. Włączaniem się do ruchu nie jest wyjeżdżanie rowerem:

A. z pobocza na jezdnię,

B. z drogi dla rowerów na jezdnię lub pobocze,

C. z drogi podporządkowanej na drogę z pierwszeństwem przejazdu.

24. Włączając się do ruchu rowerzysta jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa:

A. tylko kierującym pojazdami,

B. wszystkim uczestnikom ruchu,

C. tylko pieszym oraz pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony.

25. Rowerzysta może jechać po chodniku, gdy:

A. zawsze gdy na jezdni jest duży ruch pojazdów,

B. dozwolona prędkość na jezdni obok chodnika wynosi ponad 60 km/godz. a szerokość chodnika jest większa niż 2 metry,

C. zawsze gdy szerokość chodnika jest bardzo duża.

26. Rowerzysta skręcając na skrzyżowaniu w lewo powinien:

A. sygnalizować zamiar skrętu – wyciągnąć lewą rękę,

B. zawsze się zatrzymać,

C. jadąc drogą jednokierunkową może nie sygnalizować zamiaru skrętu.

27. Pojazd uprzywilejowany to:

A. każdy pojazd Policji,

B. pojazd wysyłający niebieskie światło błyskowe i sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie,

C. tramwaj wjeżdżający na skrzyżowanie.

28. Kierujący rowerem powinien w kolejności stosować się do:

A. sygnalizacji świetlnej, poleceń policjanta kierującego ruchem, znaków drogowych,

B. poleceń policjanta kierującego ruchem, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych

C. poleceń policjanta kierującego ruchem, znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej,

29. Jadąc z dużą prędkością rowerem, który jest wyposażony w oddzielne hamulce, przedniego i tylnego koła należy:

A. unikać hamowania przednim hamulcem,

B. hamować przednim hamulcem,

C. unikać hamowania.

30. Jazda rowerem, w kołach którego znajduje się niedostateczna ilość powietrza:

A. powoduje uszkodzenie drogi,

B. może doprowadzić do uszkodzenia opon,

C. nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy.


 


Przygotował : Matthias, źródło danych : Rowerowy Żarów