Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Regulamin Giełdy Staroci, Numizmatów i Osobliwości

 

 1. Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości zwana w dalszej części Regulaminu “Giełdą”, odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w godzinach od 9.00 do 14.00.W uzasadnionych przypadkach może być przeniesiona na kolejną niedzielę o czym organizator informować będzie poprzez ulotki oraz informacje na stronie internetowej.

 2. Wjazd do Rynku i rozstawienie stoiska jest dopuszczalne tylko i wyłącznie w godz. od 6.00 do 9.00 w niedzielę

 3. Organizatorem Giełdy jest Świdnicki Ośrodek Kultury.

 4. Miejscem odbywania Giełdy jest Rynek w Świdnicy, dopuszcza się stoiska zlokalizowane na ul. Łukowej bez możliwości wjazdu oraz parkowania samochodów.

 5. Stoiska i punkty gastronomiczno – handlowe powinny być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy indywidualnie przez ich właścicieli.

 6. Nie dopuszcza się handlu towarami współczesnymi , m.in. odzieżą, obuwiem, chemią, materiałami wybuchowymi, bronią palną, itp.

 7. Organizatorzy od handlujących i wystawców pobierają następujące opłaty:

za stoisko o powierzchni do 2 m²

5 zł

za stoisko o powierzchni powyżej 2 m² do 4 m²

6 zł

za stoisko o powierzchni powyżej 4 m² do 6 m²

8 zł

za stoisko o powierzchni powyżej 6 m² do 10 m²

10 zł

za stoisko o powierzchni powyżej 10 m² za każdy następny metr

2,50 zł

przy sprzedaży z samochodu osobowego

12 zł

przy sprzedaży z samochodu osobowego z przyczepą i innego samochodu niż osobowy

19 zł

za wjazd i postój samochodu osobowego (niezależnie od opłaty za stoisko)

15 zł

za wjazd i postój samochodu osobowego z przyczepą i innego samochodu niż osobowy (niezależnie od opłaty za stoisko)

25 zł

 1. Punkt pobierania opłat za wjazd do Rynku w trakcie trwania Giełdy znajduje się na ulicy Kotlarskiej.

 1. Pojazdy , którym zezwolono na wjazd do Rynku i parkowanie winny mieć umieszczony w widocznym miejscu tj. za przednią szybą wykupiony aktualny bilet zezwalający na wjazd samochodem.

 2. Nie będzie pobierana opłata za wjazd pojazdu na teren Giełdy na czas rozładunku i załadunku.

 3. Parkowanie pojazdów (samochodów) w Rynku bez zgody organizatora oraz wniesionej opłaty jest zabronione i podlega sankcjom karnym Kodeksu Wykroczeń zgodnie z Zarządzeniem Nr 393/07 Prezydenta Miasta w Świdnicy z dnia 18.10.2007 r.

 4. Podczas trwania Giełdy funkcjonować będą bezpłatne parkingi:

 • na pl. Grunwaldzkim (przed Sądem Okręgowym)

 • na placu przy ul. Spółdzielczej ( naprzeciwko Domu Handlowego “Świdniczanin”)

 1. Podczas trwania Giełdy i po jej zakończeniu wystawcy zobowiązani są do utrzymania czystości pod groźbą kary z art. 145 Kodeksu Wykroczeń.

 1. Zabrania się handlującym:

 • wystawiania towarów w miejscach utrudniających przejazd samochodom straży pożarnej i karetki pogotowia oraz w bramach.

 • ustawiania samochodów na chodnikach i na ul. Łukowej

 • zajmowania powierzchni pod stoiska w jakikolwiek sposób przed godziną 6.00 w dniu Giełdy

 • ustawiania stoisk w sposób blokujący komunikację z Rynku do ul. Kotlarskiej i Grodzkiej

blokowania stoiskami swobodnego dostępu do: Muzeum Dawnego Kupiectwa, Informacji Turystycznej na każdej giełdzie oraz do Teatru i Galerii Fotografii według zaleceń Organizatora

 1. Miejsce do handlowania i ewentualnego parkowania samochodów wskazuje Organizator.

 2. Celem wprowadzenia większego ładu i bezpieczeństwa wprowadza się obowiązek rejestracji uczestników i rezerwacji udziału w kolejnych giełdach. Rejestracja jest bezpłatna i polega na jednorazowym przesłaniu (pocztą elektroniczną lub zwykłą) takich danych jak:

 • imię i nazwisko/nazwa firmy,

 • adres korespondencyjny (zwykły i mailowy),

 • telefon kontaktowy,

 • rodzaj oferowanego towaru,

 • numer rejestracyjny samochodu,

 • orientacyjna wielkość stoiska.

Rezerwacja jest odpłatna w wysokości 30 pln kwartalnie z góry do 15 dnia ostatniego miesiąca kwartału. Organizator wskaże miejsce na stoisko i gwarantuje, że do godziny 8.00 będzie wolne. Rezerwacja nie jest zwracana w żadnym przypadku, a niestawienie się na giełdzie do godziny 8.00 upoważnia Organizatora do dowolnego zadysponowania zarezerwowanym miejscem.

 1. Osoby które dokonały rejestracji a potem rezerwacji będą wpuszczane na teren giełdy w pierwszej kolejności.

 2. Opłata rezerwacyjna jest zaliczana proporcjonalnie na kolejny kwartał w wypadku niemożności zapewnienia miejsca z powodu warunków atmosferycznych, prac budowlanych itp. niezależnych od organizatora okoliczności.

 3. Pozostałe osoby tj. bez rejestracji lub rezerwacji będą wpuszczane w miarę możliwości, tj wolnego miejsca, w kolejności przybycia.

 4. Kwestie sporne wynikające z uczestnictwa w Giełdzie rozstrzyga wyłącznie Organizator.

 5. Na uczestnika Giełdy łamiącego zasady niniejszego regulaminu mogą zostać nałożone kary: regulaminowa, polegająca na zakazie uczestnictwa w dwóch kolejnych Giełdach; administracyjna w wysokości 250 zł nakładane przez Organizatora oraz mandaty karne nakładane przez uprawnione służby .

 6. Szczegółowe zasady działania służb porządkowych obsługujących Giełdę określa odrębna instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu.

 7. Udział w giełdzie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.